P-klubi

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry.

YLIOPISTON HALLINTO

YLIOPISTON YLEISTÄ HALLINTOA hoitavat hallitus, rehtori ja vararehtorit, yliopistokollegio, kansleri sekä yliopistopalvelut.

Hallitus on yliopiston korkein päättävä elin, ja siihen kuuluu 10 jäsentä. Hallituksen jäsenistä 40 prosenttia valitaan yliopistoyhteisön ulkopuolelta, ja loput jäsenet edustavat yliopiston professoreita, muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita, jotka on kuluvalla kaudella valittu kolmikantaperiaatteen mukaan niin, että jokaisen ryhmän edustajia on yhtä monta.

Yliopiston hallitus päättää yliopiston toiminnasta ja taloudesta, hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta tärkeät sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa tärkeissä asioissa, päättää tarvittaessa rehtorin valitsemisesta ja erottamisesta ja hyväksyy yliopiston johtosäännöt. Hallitus päättää myös valittavien opiskelijoiden määrästä, tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun johtokunnan jäsenten määrästä, päättää tiedekunta- ja yksikkörakenteesta, sekä laitosjaosta ja laitosneuvoston jäsenten määrästä, perustaa tai lakkauttaa erillisen laitoksen sekä valitsee yliopiston kanslerin.

Rehtorin tehtäviin kuuluu yliopiston toiminnan johtaminen, hallituksen käsittelemien asioiden valmistelusta ja esittelystä vastaaminen sekä hallituksen päätösten täytänäntöönpaneminen. Rehtori nimittää tiedekunnan dekaanit ja kauppakorkeakoulun johtajan ja päättää näiden erottamisesta sekä ylipäätään päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta. Rehtori myös edustaa virallisesti yliopistoa. Vararehtorit avustavat rehtoria tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa.
Turun yliopiston rehtori: prof. Kalervo Väänänen

Yliopistokollegioon kuuluu 30 kolmikantaisesti valittua jäsentä. Kollegio päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikaudesta, valitsee yliopistoyhteisön ulkopuoliset hallituksen jäsenet sekä valvoo yliopiston hallituksen ja rehtorin toimintaa.

Yliopiston kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yhteistä etua ja toimintaa sekä hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Kanslerilla voi olla myös rehtorin yliopistolain nojalla hänelle siirtämiä tehtäviä. Kanslerin työ on sivutoiminen.

Yliopistopalvelut toimii hallituksen ja yliopiston johdon yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä sekä tuottaa keskitetysti yliopistossa käytettäviä palveluita. Rehtori päättää yliopistopalveluiden työjärjestyksestä.

TIEDEKUNTIEN JA KAUPPAKORKEAKOULUN HALLINNOSTA vastaavat johtokunnat, dekaani (kauppakorkeakoulussa johtaja) sekä yksi tai useampi varadekaani (kauppakorkeakoulussa varajohtajat).

Johtokunta koostuu kyseisen tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun professoreista, muusta henkilökunnasta ja opiskelijoista. Kaikista ryhmistä tulee johtokunnassa olla yhtä monta edustajaa. Johtokunnan puheenjohtaja toimii dekaani tai kauppakorkeakolussa johtaja. Johtokunnan tehtävänä on kehittää opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle tai kauppakorkeakoululle myönnettyjen voimavarojen suuntaviivoista. Johtokunta myös hyväksyy opetussuunnitelmat, väitöskirjat ja lisensiaattitutkimukset. Johtokunta tekee esityksen vuosittain valittavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista.

Dekaani tai kauppakorkeakoulun johtaja valvoo ja johtaa tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun toimintaa, vastaa sen toiminnan kehittämisestä ja tehtävien tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta, päättää tiedekunnalle tai kauppakorkeakoululle myönnettävistä voimavaroista johtokunnan päättämien suuntaviivojen mukaisesti sekä hyväksyy uudet opiskelijat. Dekaani tai kauppakorkekoulun johtaja toimii myös johtokunnan puheenjohtajana. Tiedekunnassa tai kauppakorkeakoulussa toimii myös yksi tai useampi varadekaani.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani: prof. Juha Röikkä
Varadekaanit: professorit Hannu Ruonavaara, Heikki Hämäläinen, Vesa Vares

LAITOSTEN HALLINNOSTA vastaavat laitosjohtajat ja näiden varajohtajat sekä kunkin oppiaineen vastuuhenkilöt. Aiemmin laitostasolla toimineet laitosneuvostot on korvattu opetus- ja tutkimustoimikunnilla.

Laitosjohtajan tehtävät vastaavat laitostasolla melko pitkälle dekaanin tehtäviä tiedekuntatasolla. Yleisen johtamisen lisäksi laitosjohtaja tekee ehdotukset laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi, päättää laitokselle myönnetyistä voimavaroista, tekee esityksen opetussuunnitelmiksi ja päättää gradujen hyväksymisestä tarkastajien lausunnon perusteella. Laitosjohtaja myös nimittää laitokselle yhden tai useamman varajohtajan. Laitoksella voi myös toimia oppiaineiden vastuuhenkilöitä.

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksen laitosjohtaja: prof. Olli Koistinen
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksen laitosvarajohtaja: prof. Maija Setälä

Opetus- ja tutkimustoimikunta (korvannut laitosneuvoston) koostuu laitoksen professoreista, muusta henkilökunnasta ja opiskelijaedustajista. Toimikunnan puheenjohtajana toimii laitosjohtaja. Toimikunta antaa lausunnon esityksistä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi, esityksestä voimavarojen käytöstä, esityksestä opetussuunnitelmaksi, laitosjohtajan valinnasta sekä käsittelee muut sille käsiteltäväksi annetut asiat.
Politiikan tutkimuksen laitoksen opetus- ja tutkimustoimikunnan kokoonpano

Lisätietoa:

Yliopiston organisaatio/

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajat yliopiston eri elimissä