P-klubi

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry.

Kopo-toiminnan esittely

Koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikka laajasti ymmärrettynä tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joilla pyritään vaikuttamaan koulutukseen, koulutusjärjestelmään, opiskelijoihin, opetushenkilökuntaan, opintojen ohjaukseen ja muuhun opiskeluun liittyvään. Koulutuspolitiikkaa tehdään monella eri tasolla: kaikki Bolognan prosessista rakenteelliseen kehittämiseen ja valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen toiminnasta yhden ainejärjestön tenttipalautteen keräämiseen on koulutuspolitiikkaa.

P-klubissa koulutuspolitiikalla ja etenkin edunvalvonnalla on pitkät perinteet. Opiskeluun Politiikan tutkimuksen laitoksella, yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Turun yliopistossa on vaikutettu eri tavoin. Kopo-toimijoista ei yleensä ole ollut pulaa, ja moni p-klubilainen on toiminut hyvinkin vastuullisissa koulutuspoliittisissa tehtävissä ylioppilaskunnassa, muissa opiskelijajärjestöissä ja yliopiston hallinnossa.

Koulutuspolitiikka on merkittävä osa klubin toimintaa. Se on kanava, jonka kautta jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa poliittisen historian ja valtio-opin oppiaineiden sisältöön. Kopo-asiat koskevat jokaista opiskelijaa, ja jokainen p-klubilainen toivotetaan tervetulleeksi toteuttamaan P-klubin koulutuspolitiikkaa. Opiskelijoiden edunvalvonnasta ja ylipäänsä kopo-asioista kiinnostunut klubilainen pääsee helposti mukaan niin laitos-, tiedekunta- kuin yliopistotasonkin kopo-vaikuttamiseen.

Klubissa toimii kaksi koulutuspoliittista vastaavaa. Vaikka toinen vastaa poliittisesta historiasta ja toinen valtio-opista, kopot toimivat tiiviisti yhdessä. He huolehtivat siitä, että P-klubi toteuttaa säännöissä määrättyjä tarkoituksiaan koulutukseen liittyvien kohtien osalta. Käytännössä tämä huolehtiminen on yhteydenpitoa laitokseen, yhteistyötä laitosneuvoston opiskelijaedustajien kanssa, tenttipalautteen keräämistä ja koostamista, koulutuspoliittisen tiedon omaksumista ja siirtämistä sekä opintoihin liittyvistä asioista tiedottamista.

Tenttipalaute

Kesätenttejä lukuun ottamatta kaikista kirjatenteistä kerätään palautetta. Tenttipalautelomakkeessa kysytään tenttijän mielipidettä tentittävistä kirjoista, tehdystä työmäärästä ja tenttikysymyksistä.Tenttilomakkeet löytyvät luentosalin ovelta, ja täytetty lomake palautetaan laatikkoon luentosalin eteen.

Sähköisistä tenteistä palautetta kerätään P-klubin nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Linkki löytyy sekä etusivulta, että Kopo-osiosta. Toivomme jäsenistön antavan palautetta mahdollisimman aktiivisesti myös sähköisistä tenteistä, jotta annetun tenttipalautteen korkea määrällinen ja laadullinen taso voidaan säilyttää. Helpoiten annat palautetta menemällä mahdollisimman pian sähköisen tentin tehtyäsi P-klubin sivuille täyttämään sähköinen palautelomake. Tällöin tenttikysymykset ovat vielä tuoreena mielessä. Sähköisen tenttipalutelomakkeen täyttämisestä kannattaa tehdä itselleen säännöllinen tapa.

Vuosittain palautteista kootaan yhteenveto, joka esitellään laitoksilla. Tenttikysymyksistä annetun palautteen kopo-vastaavat välittävät suoraan tentaattorille. Palautelomakkeen täyttämällä voit siis vaikuttaa opintojen sisältöön ja kertoa mielipiteesi tentistä tentaattorille. Moni tenttikirja on vaihtunut opiskelijoilta tulleen palautteen myötä.

Palautelomake mahdollistaa myös tenttikysymysten keräämisen. Löydät edellisten tenttien kysymykset näiltä nettisivuilta. Muista tentissä käydessäsi kirjoittaa kysymykset palautelomakkeeseen, jotta tulevaisuudenkin tentteihin pänttäävät voisivat valmistautua tenttiin paremmin!

Vanhat tenttikysymykset

”Opiskelijoiden edunvalvonta on joukkuelaji”

Jotta opiskelijoiden etua voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti valvoa, tarvitaan tietoa yliopistomaailman byrokratiasta, säännöistä, viroista ja ihmisistä, sekä totutuista toimintatavoista ja aikatauluista. Lisäksi on hyvä tietää, mitä koulutuspoliittisella rintamalla yleisemmin tapahtuu, ja mitä esimerkiksi toisen tieteenalan opiskelijat ovat mieltä asioista. Tämän vuoksi hallinnon opiskelijaedustajat - hallopedit - ja muut kopo-toimijat kokoontuvat enemmän tai vähemmän säännöllisesti erilaisiin koulutuksiin ja keskustelutilaisuuksiin. Kokoontumisissa saa monesti uutta hyödyllistä tietoa edunvalvonnasta, ja niissä oppii tuntemaan kopo-toimijoita oman ainejärjestön ulkopuolelta.

P-klubissa kopo-vastaavien ja opiskelijaedustajien yhteistyö toimii. Sen lisäksi, että opiskelijaedustajat ja kopot näkevät toisiaan usein P-klubin tapahtumissa, he kokoontuvat muutaman kerran lukuvuodessa toimistolle keskustelemaan ajankohtaisista kopo-asioista sekä tunnelmista laitoksilla. Näihin kokouksiin ovat tervetulleita kaikki p-klubilaiset. Älä epäröi tulla kuulemaan ja keskustelemaan kopo-asioista, jos tiedät kopo-toimikunnan kokoontuvan – sinä olet halutessasi tämän epävirallisen toimikunnan jäsen!

Opetus- ja tutkimustoimikunnat toimivat laitostason päätöksenteossa neuvoa antavana elimenä. Toimikunnassa käsitellään esim. tutkintovaatimuksia, opetussuunnitelmia, tenttikirjallisuutta ja laitoksen talousarviota. Lisää tietoa laitoshallinnosta löydät täältä:
Laitoshallinnon sivut

P-klubi toimii jäsentensä etujen ajajana paitsi Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksen, myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan suuntaan. Opiskelijoita tiedekunnan johtokunnassa edustaa yleensä, toimikaudesta riippuen, kaksi tai useampi p-klubilainen. Heidätkin voit usein tavata P-klubin kopo-toimikunnan kokouksissa.

Tiedekunnan johtokunnassa käsitellään ja päätetään koko tiedekuntaa koskevat asiat sekä osa tiedekunnan alaisuudessa toimivien laitosten asioista, esimerkiksi oppiaineiden tutkintovaatimuksista. Tietoa johtokunnan tehtävistä, jäsenistä ja asiakirjoista löydät täältä:
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunta

Laitosten ja tiedekuntien hallinto on järjestetty nk. kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Periaatteen mukaan laitos- ja tiedekuntaneuvostojen jäsenistä yksi kolmannes on professoreita, yksi kolmannes muun henkilökunnan edustajia ja yksi kolmannes opiskelijoiden edustajia. Lähes kaikki yliopistonkin hallintoelimet noudattavat tätä periaatetta. Täältä löydät listan opiskelijaedustajista Turun yliopiston hallinnossa:
Opiskelijaedustajat Turun yliopiston hallinnossa

Kattojärjestö Index on P-klubille tärkeä yhteistyökumppani koulutuspolitiikassa ja Indexin kopo-toiminnassa halutaan olla mukana. Index mm. järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia jäsenainejärjestöjen kopo-vastaaville sekä tiedekuntaneuvoston ja neuvoston määräämien toimikuntien opiskelijaedustajille.
Index ry

Kopo-vastaavat ovat tarvittaessa yhteydessä ylioppilaskunnan kopo-toimijoihin, ja käyvät erilaisissa ylioppilaskunnan järjestämissä kopo-tilaisuuksissa. Erilaisia TYY:n luottamustoimia on hoitanut moni p-klubilainen.
Ylioppilaskunnan edustajisto
Ylioppilaskunnan hallitus
Ylioppilaskunnan siivet
Ylioppilaskunnan johto- ja toimikunnat

Suhteet laitokseen


P-klubilla on hyvät suhteet Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitokseen, ja hallitus ja erityisesti kopo-vastaavat vaalivat näitä suhteita. Yhdessä laitoksen kanssa pohditaan esimerkiksi teemoja kirjatenttien osia korvaaville luentosarjoille ja kursseille. Kun laitoksella halutaan kuulla opiskelijoiden mielipide muuallakin kuin laitosneuvoston kokouksessa, otetaan P-klubiin yhteyttä. P-klubi puolestaan on yhteydessä laitokseen, kun haluaa järjestää valtio-opin tai poliittisen historian opiskelijoita mahdollisesti kiinnostavia akateemisia tilaisuuksia tai rentoja illanviettoja ajankohtaisten poliittisten teemojen ympärille.

Esimerkiksi valtakunnallisten vaalien alla p-klubilaiset ja laitoksen henkilökunta ovat kokoontuneet yhteen seuraamaan vaalien tuloslaskentaa ja viettämään iltaa yhdessä. Tällaiset tilaisuudet ovat osa koulutuspolitiikkaa, sillä usein ne vahvistavat opiskelija-opettaja -suhdetta ja kohentavat laitoksen opiskelijaystävällisyyttä. Laitoksella myös työskentelee monia P-klubin alumneja. He ovat suureksi avuksi suhteiden ylläpitämisessä ja auttavat klubin kopo-sektoria ymmärtämään tilannetta henkilökunnan näkökulmasta.

P-klubi kannustaa laitoksen opetushenkilökuntaa ja palkitsee toisinaan laadukkaasta opetustyöstä. Vuosittain jaetaan Vuoden opetushenkilö-kunniamaininta sille opettajalle, jonka klubilaiset ovat äänestäneet parhaaksi tiedon siirtäjäksi ja näkökulmien välittäjäksi. Klubissa seurataan myös opetushenkilökunnan julkaisutoimintaa.