OHJESÄÄNTÖ

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry:n ohjesääntö yhdenvertaisuuskäytännöistä

YLEISTÄ

1 § Tätä ohjesääntöä sovelletaan yhdistyksen yhdenvertaisuuskäytäntöihin ja häirintätapauksissa toimimiseen. 

 

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

2 § Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry:n turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on luoda käytänteitä ja keinoja, joiden avulla jäsenistö ja jokainen yhdistyksen toimintaan osallistuva edistää yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa ilmapiiriä. Turvallisemman tilan periaatteet koskevat kaikkea yhdistyksen toimintaa, tiloja, tapahtumia sekä viestintä- ja keskustelukanavia.

3 § Syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua tai erilaiseen asemaan asettamista ilman hyväksyttävää perustetta. Syrjintää on myös uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen sekä käsky tai ohje syrjiä. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä voi esiintyä monissa erilaisissa muodoissa kuten esimerkiksi;
1) Sanattomat, henkilöön suuntautuvat viestit,
2) Maineen tai aseman kyseenalaistaminen,
3) Yhteisöstä eristäminen,
4) Työnteon jatkuva perusteeton arvostelu tai 
5) Henkilökohtaisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden loukkaaminen.

4 § Käytännön ohjeita toimimiseen turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti täydentämään 3 pykälää.
1) Yhdistyksessä ei sallita minkäänlaista sanallista, fyysistä tai seksuaalista häirintää, rasismia tai syrjintää, edes vitsiksi tai muuten humoristiseen muotoon naamioituna.
2) Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta tai seksuaalisuudesta.
3) Älä tee oletuksia muiden taustoista esimerkiksi ihonvärin, puheen tai muiden ulkoisten ominaisuuksien perusteella.
4) Älä käytä puheessasi tai teoissasi rasistisia, syrjiviä tai ableistisia eli terveydentilaan tai vammaan pohjautuvia halventavia termejä tai stereotypioita.
5) Älä edistä sukupuolittuneita rooleja ja käytänteitä.
6) Kunnioita kaikkia, älä vähättele tai nolaa toisia.
7) Kunnioita muiden yksityisyyttä, erityisesti valokuvatessasi tai muuten taltioidessasi.
8)  Käsittele arkoja aiheita sensitiivisesti, sillä ne voivat olla kanssaosallistujille henkilökohtaisia.
9)  Kunnioita jokaisen henkilökohtaista tilaa ja oikeutta hengähtää tai ottaa tarvittaessa taukoja.
10) Kunnioita jokaisen itse asettamia rajoja.
11) Tiedosta toimineesi väärin ja opi virheistäsi, mikäli sinua huomautetaan turvallisemman tilan periaatteiden rikkomisesta. Suhtaudu myös ymmärtäväisesti muiden tekemiin virheisiin.
12) Edistä omalla toiminnallasi positiivista kokemusta yhdistyksen toimintaan osallistumisesta.
13) Anna tilaa. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Käytä kieltä, joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolisille.
14) Todistaessasi epäasiallista kohtelua tai häirintää ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön, hallitukseen tai tapahtuman turvahenkilöön. Tärkeintä on, ettei epäasiallista toimintaa sivuuteta.

 

YHDENVERTAISUUSVASTAAVAT JA HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖT

5 § Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat yhdenvertaisuusvastaavina ja häirintäyhdyshenkilöinä. Yhdenvertaisuusvastaavien tehtävä on edistää yhdistyksen toiminnan avoimuutta, esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä huomioida kaikkien ihmisten moninaisuus.  Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on tarjota tukea ja apua matalalla kynnyksellä jäsenille, jotka ovat kokeneet kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua yhdistyksen toiminnassa.
Häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, ja häirintäasiat viedään eteenpäin ainoastaan häirintää kokeneen suostumuksesta. Häirintäyhdyshenkilöt voivat tarvittaessa ja häirintää kokeneen luvalla käyttää apunaan TYYn häirintäyhdyshenkilöitä tai ohjata osapuolet muun avun tai viranomaisen piiriin. 

6 § Asetettaessa tämän ohjesäännön 9 pykälässä mainittuja sanktioita häirintätapaukset tulee käsitellä yhdistyksen hallituksen kokouksessa häirintää kokeneen yksityisyyttä kunnioittaen, jotta hallitus voi käyttää parasta mahdollista ymmärrystään päättäessään mahdollisista sanktioista.

 

TURVAHENKILÖT

7 § Yhdistyksen tapahtumiin voidaan nimittää turvahenkilöitä, joiden tarkoituksena on toimia avun ensiasteena. Yhdistyksen hallitus määrittää yhdistyksen tapahtumaan turvahenkilöt ennen tapahtumaa ja päättää niiden tarpeellisuudesta. Turvahenkilöt nimitetään vähintään niihin tapahtumiin, joissa P-klubi on täysin vastuussa jäsenistön hyvinvoinnista eli tapahtumassa ei ole ulkopuolista henkilökuntaa. Alkoholittomiin tapahtumiin nimitetään turvahenkilöt vain erityisestä tarpeesta. Turvahenkilöitä velvoitetaan olemaan alkoholittomia vastuutapahtumissaan ja olemaan tavoitettavissa niiden aikana.

 

SANKTIOT

8 § Mikäli häirintätilannetta ei asianosaisen yhteistyökyvyttömyyden, haluttomuuden tai muun syyn vuoksi voida tarkoituksenmukaisesti selvittää, voivat turvahenkilöt päättää henkilön poistamisesta tapahtumasta tai tiloista, mikäli muut keinot eivät tapauksessa ole tarkoituksenmukaisia. 

9 § Jos kyseessä on törkeä tai toistuva yhdistyksen sääntöjen, ohjesääntöjen tai yleisten toimintatapojen vastainen menettely, voi hallitus määräenemmistöllä hallituksen kokouksessa antaa varoituksen väärin toimineelle henkilölle. Kaksi (2) varoitusta saanut jäsen voidaan asettaa määräaikaiseen porttikieltoon enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi hänen saadessaan kolmannen (3) varoituksen. Porttikiellon asettaminen vaatii hallituksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistön annetuista äänistä. Jos yhdistyksen jäsen ei muuta toimintaansa kahden (2) määrätyn määräaikaisen porttikiellon jälkeen, yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä perusteenaan yhdistyksen sääntöjen, ohjesääntöjen tai yleisten toimintatapojen vastainen menettely.

 

VOIMASSAOLO

10 § Tämä ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 23.11.2023 ja astunut voimaan heti hyväksymisen jälkeen yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.